Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY
I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGOM

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 roku.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr III/22/2006 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 roku.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej i kulturalnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań
1. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w 2007 roku zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, na które zostaną zawarte umowy całoroczne:

Lp.
Nazwa zadania
termin
realizacji
dotacja
zrealizowana
w roku 2006
plan na
2007 r.
1
Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
cały rok
20 000,00
10 000,00
2
Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego
cały rok
20 000,00
15 000,00
3
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
cały rok
68 900,00
97 900,00
4
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
cały rok
35 000,00
40 000,00
5
Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja imprez rekreacyjnych, w tym imprez dla niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie powiatu
cały rok
38 000,00
20 000,00
6
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią.
cały rok
6 000,00
5 000,00
Razem:
187 900,00
187 900,00

3. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2007 roku zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na które zostaną zawarte umowy całoroczne:

Lp.
Nazwa zadania
termin
realizacji
dotacja
zrealizowana
w roku 2005
plan na
2006 r.
plan na
2007 r.
1
Wspieranie imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym i artystycznym osadzonych w tradycji regionalnej
cały rok
10 000,00
20 800,00
17 000,00
2
Organizacja imprez kulturalnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią
lipiec, sierpień
5 000,00
13 000,00
10 875,00
Razem:
33 000,00
43 800,00
27 875,00

III. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.
IV. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 16 lutego 2007 roku, do godz. 15.00.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty uchwalenia budżetu powiatu gnieźnieńskiego w formie Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. Zawartość merytoryczna oferty.
  2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
  3. Wymierne efekty.
  4. Charakter i zasięg oddziaływania.
  5. Rzetelny budżet.
  6. Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych.
  7. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Powiat Gnieźnieński w budżecie 2007 roku na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela

Marek Szczepanowski - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 pok. 211, tel. 061/424-07-47 e-mail: oswiata@powiat-gniezno.pl

Wniosek o dotację
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379617

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno