Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty Konkurs Ofert - "Promocja świadomego rodzenia - szkoła rodzenia"

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego

p.n. "Promocja świadomego rodzenia-szkoła rodzenia"

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r., Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXI/166/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego p.n. "Promocja świadomego rodzenia-szkoła rodzenia"

I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wskazanie organizacji pozarządowych realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem IV pkt 2 ppkt b, c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXI/166/2004).

II. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania polega na przygotowaniu uczestników szkoły do świadomego podjęcia roli "matki", roli "rodziców", a także zwiększeniu liczby porodów rodzinnych. Ma przybliżyć informacje na temat ciąży, porodu, oraz podnieść również świadomość rodziców o współodpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka.
Zadanie będzie realizowane na sprzęcie będącym własnością Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • przygotowanie ciężarnej /obojga rodziców/ do aktywnego porodu, usprawnienie ruchowe, gwarantujące zachowanie dobrej kondycji
 • zapoznanie z pielęgnacją noworodka, zasadami karmienia naturalnego i higieną połogu
 • pogadanki z przyszłymi matkami, rodzicami
 • prowadzenie zajęć przez przeszkolony personel medyczny /ginekologa, pediatrę, położne, psychologa i mgr rehabilitacji/ dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
 • materiały informacyjne (foldery, ulotki, itp.)
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 3.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadnia określa się od dnia 14 maja 2005r. do 30 listopada 2005r. Warunki realizacji:
 1. Prowadzenie zajęć dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmujących jak największą populację mieszkańców
 2. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 3. Każde spotkanie w szkole składać ma się z części teoretycznej, praktycznej i ćwiczeń gimnastyczno-relaksacyjnych
 4. Zakończenie realizacji zadania poprzez wręczenie zaświadczenia

VI. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 18 kwietnia 2005 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w terminie 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr193, poz. 1891).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • otwarcie odrębnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003r. Nr193, poz. 1891).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony
Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 27
Marlena Majchrzak- z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w
Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 43
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21413239

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno