Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Statut Starostwa Powiatowego w Gnieźnie


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zwane dalej "Jednostką", jest powiatowa jednostka budżetową.

§ 2

1. Siedzibą Jednostki jest miasto Gniezno.
2. Jednostka działa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

§ 3

Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią przepisy art. 20-22 ustawy o finansach publicznych oraz przepisy ustawy o samorządzie powiatowym

§ 4

Przedmiotem działalności Jednostki jest wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, zadań z zakresu administracji rządowej i innych powierzonych w drodze porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Rozdział II

Organizacja Starostwa Powiatowego

§ 5

Zasady organizacji, działania oraz strukturę organizacyjną Jednostki określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

§ 6

Jednostką kieruje Starosta, powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym

§ 7

Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 8

Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9

1. Jednostka działa na podstawie rocznego planu finansowego, obejmującego dochody i wydatki
2. Dochody Jednostki gromadzone są na rachunku dochodów budżetu Powiatu

§ 10

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Starosta Gnieźnieński i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 11

Zmiany niniejszego statutu wymagają zachowania trybu właściwego dla jego uchwalenia.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20751980

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno