Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przetarg nieograniczony - Wymiana kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów

Powiat Gnieźnieński,
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10, 
woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński,
http://www.powiat-gniezno.pl, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl,
tel. 061- 424-07-14, fax 061-424-07-70

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na:

Wymianę kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im.M. Kosmowskiego w Trzemesznie ul. Kosmowskiego 5.

Opis przedmiotu zamówienia
Wymiana kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie w  zakresie rzeczowym i ilościach szczegółowo określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz  kosztorysach ślepych stanowiących załącznik do specyfikacji.

Zakres zamówienia –
Zakres prac winien rozpocząć się od ocieplania stropodachu i obejmować następujące zadania realizowane w dwóch etapach :
I etap : ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian w Pawilonie Nr 2  - zakończenie prac winno nastąpić najpóźniej do 30 maja 2006r.
II etap- kompleksowa modernizacja centralnego ogrzewania, ocieplanie ścian budynków szkolnych: Pawilon Nr 1, sala gimnastyczna i główny budynek L.O oraz ostateczne zakończenie oraz odbiór wszystkich prac.
Wszystkie prace należy zakończyć najpóźniej do 31 lipca 2006r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.44.21.10-1, 45.42.11.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0
Miejsce wykonania robót : Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie
Termin realizacji od dnia  zawarcia umowy w dwóch etapach:
I etap- najpóźniej do 30 maja 2006r  ,  II- najpóźniej do dnia 31 lipca 2006r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 20  lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 9.02.2006r. godz. 15 , cena: 50PLN
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Magdalena Musiałowicz, e-mail: organizacyjny@powiat-gniezno.pl, tel. 061 424 07 14, lok. 20, w godz. 8:00-15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 8/10- sekretariat Starostwa, w terminie do dnia 10.02.2006 godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2006r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 7- sala konferencyjna I piętro.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej oraz  ofert częściowych- oferta winna obejmować całość zadania. Wadium 20.000PLN.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych i  spełniający pozostałe warunki wymienione w SIWZ tj. udzielą na wszystkie zrealizowane przez wykonawcę prace  conajmniej 3 letniej gwarancji od daty ich ostatecznego odbioru z wynikiem pozytywnym (na zamontowane urządzenia termin gwarancji winien być zgodny z warunkami gwarancji udzielonymi przez ich producentów, jednak nie może być krótszy niż 24 miesiące), zapewnią 21 dniowy termin płatności faktur częściowych i końcowej od daty odbioru poszczególnych etapów zadania.

 


Dołączą do oferty dokumenty określające :
Status prawny – wymagane dokumenty
        -  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub   wypis z właściwego rejestru 
- zaświadczenie  z  Krajowego  Rejestru  Karnego   w  zakresie  określonym  w  art. 24 ust 1 pkt. 4 –8 oraz pkt.9 Ustawy  prawo zamówień publicznych
 Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty
- sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty określające obroty, zyski oraz zobowiązania i należności za 2004  ( wymagane jest posiadanie dodatniego wyniku finansowego)
-informacje banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość   posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, ( wymagane jest posianie środków własnych lub zdolności kredytowej w wysokości 10 %  wartości zamówienia)
-zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego  o  nie  zaleganiu   z  podatkami 
-zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składkami  na  ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne
-aktualna polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Zdolność techniczna – wymagane dokumenty
- wykaz zrealizowanych zamówień o charakterze i złożoności porównywalnych z  zakresem  niniejszego  zamówienia w okresie ostatnich 5 lat lub w okresie działalności (wymagane jest 1 podobne  zamówienie co do zakresu i wartości do niniejszego zamówienia publicznego w ciągu ostatnich 5 lat z załączeniem dokumentów z potwierdzeniem, że zadnie  zostało wykonane należycie )
- wykaz kierownictwa firmy, kierownika budowy i personelu odpowiedzialnego za realizację robót wraz udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena oferty -                                       100 %
Data  ogłoszenia: 19.12. 2005r.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21377941

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno