Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Parki krajobrazowe


Spośród wielu atutów powiatu gnieźnieńskiego należy wymienić urozmaicony krajobraz i nieskażoną przyrodę. Dla ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych utworzono Lednicki Park Krajobrazowy oraz, w 1954 roku 3 leśne rezerwaty przyrody na terenie Lasów Czerniejewskich. Objęto także ochroną 362 pomniki przyrody. Ponadto na teren powiatu częściowo zachodzą: Powidzki Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka.

Rezerwat ”Bielawy” koło Goranina

Rezerwat o powierzchni 20,01 ha. Chroni fragment lasu liściastego typu grądu naturalnego, o dwupiętrowej budowie drzewostanu, z udziałem dębu, jesionu, grabu, wiązu i modrzewia polskiego. W górnym piętrze przeważają dęby w wieku 110-120 lat, natomiast w dolnym piętrze graby w wieku do 50 lat.

Rezerwat „Modrzew Polski” w Noskowie

Rezerwat o powierzchni 1,00 ha. Chroni drzewostan sosnowy z udziałem wyspowych stanowisk modrzewia polskiego, o dwupiętrowej budowie drzewostanu z udziałem świerku i brzozy. Na obszarze rezerwatu występuje zespół kontynentalnego lasu mieszanego. W dolnym piętrze znajdują się osiki, jarzębiny, brzozy i świerki.

Rezerwat „Wiązy” w Nowym Lesie

Rezerwat o powierzchni 2,97 ha. Chroni fragment lasu mieszanego z udziałem wiązu szypułkowego w wieku około 160 lat. Występują tu także jesiony, brzozy, klony, dęby, osiki i wierzby. Rezerwat przewidziany był do likwidacji ze względu na wyginięcie na przestrzeni ostatnich 20 lat wiązu szypułkowego, jako głównego przedmiotu ochrony. Obecnie przewiduje się zmianę celu ochrony – licznie występuje tu klon polny – rzadki w Wielkopolsce gatunek. Przewiduje się również powiększenie rezerwatu.

Lednicki Park Krajobrazowy

Lednicki Park Krajobrazowy powstał w 1988 roku. Powierzchnia Parku wynosi 7652 ha w obrębie gmin: Łubowo, Kiszkowo, Kłecko i Pobiedziska. Park utworzono w celu ochrony przyrody i unikatowych ziem będących kolebką państwowości wokół jeziora Lednickiego. Jest to pierwszy park krajobrazowy o charakterze etnograficznym utworzony w Wielkopolsce.

Krajobraz Parku tworzą równiny morenowe z pagórkami morenowymi i jeziorami polodowcowymi: Lednickim, Głębokim, Sławno, Bachorce i Linie. Największą atrakcję Parku stanowi jezioro Lednickie. Jest to rozciągające się południkowe jezioro rynnowe z czterema wyspami i z zachowanymi śladami przeszłości. Stanowi ono ostoję ptactwa wodnego. Wokół jeziora Lednickiego utworzono skansen ukazujący układ typowej XIX wiecznej wsi wielkopolskiej. W Parku przeważają równinne pola uprawne z rzędami wierzb, rosnących wzdłuż miedz i rowów. Lasy o silnie zmienionej strukturze gatunkowej drzewostanów zajmują niewielki obszar – 18 % powierzchni. Na terenie Parku usytuowanych jest 25 pomników przyrody – drzew.

Florę Parku cechuje duże bogactwo. Występuje tu około 520 gatunków dziko rosnących roślin naczyniowych, w tym 5 gatunków objętych całkowitą ochroną, 9 – ochroną częściową.

W Parku występuje 99 gatunków ptaków objętych ochroną całkowitą, oraz 13 gatunków objętych ochroną częściową, dwa z nich: bąk i gągoł należą do grupy gatunków zagrożonych całkowitym wyginięciem. Spośród ciekawych przedstawicieli środowiska polnego należy wymienić dwa gatunki trznadli: ortolana i potrzeszcza. Na terenie Parku gnieżdżą się coraz rzadsze gatunki kuropatw i przepiórek oraz czajki, remizy i dziewonie. Wśród śródleśnych drzewostanów sosnowych gnieżdżą się gatunki małych sokołów: kobuzów i pustułek.

Udostępnienie terenu Parku do ruchu turystycznego wiąże się z zagrożeniem dla ekosystemów i biocenoz na obszarach szczególnie uczęszczanych. Mając to na uwadze, Lednicki Park Krajobrazowy, przy współpracy z Nadleśnictwem Gniezno i lokalnych samorządów, zorganizował ścieżkę przyrodniczą o długości 7 km na trasie Waliszewo – Dziećmiarki – Kamionek – Waliszewo. Na trasie ścieżki przyrodniczej utworzono 20 przystanków, na których przybliża się zagadnienia dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, gospodarki leśnej i zadrzewień śródpolnych. Każdy przystanek otrzymał swój temat przewodni, który charakteryzują obiekty występujące na poszczególnych postojach.

Powidzki Park Krajobrazowy

Powidzki Park Krajobrazowy powstał w 1998 roku. Powierzchnia Parku wynosi 24 600 ha w obrębie gmin: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo.

Utworzony on został w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych oraz kulturowych terenów. Swoistą cechą krajobrazu tego regionu jest system 17 jezior polodowcowych, wąskich, długich i głębokich. Znajdują się tam jedne z największych i stosunkowo czystych jezior Wielkopolski: Powidzkie i Skorzęcińskie. Większość jezior połączona jest drobnymi ciekami i sztucznymi kanałami, brak natomiast dużych rzek.

Stosunkowo bogata jest szata roślinna Parku, stwierdzono tam, bowiem 990 gatunków roślin naczyniowych w 216 zbiorowiskach roślinnych. Trzynaście okazałych drzew lub grup drzew objęto ochroną w formie pomników przyrody.

Fauna Parku jest stosunkowo słabo rozpoznana. Dotąd stwierdzono 147 gatunków ptaków, w tym 137 lęgowych i 34 gatunki ssaków. Skład gatunkowy płazów (10 gatunków) i gadów (5 gatunków) nie odbiega zasadniczo od okolicznych terenów. W jeziorach występują na tym terenie 22 gatunki ryb.

Największym zagrożeniem dla przyrody Parku jest dzisiaj nadmierny rozwój turystyki i związana z tym zabudowa brzegów jezior oraz zanieczyszczanie wody.

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka powstał w 1993 roku. Powierzchnia Parku wynosi 9981 ha.

W puszczy występują bory sosnowe z niewielką domieszką drzew liściastych. Na obszarze parku rośnie dość dużo pomnikowych drzew. W gminie Kiszkowo można do nich zaliczyć dąb przy drodze do Dąbrówki Kościelnej. Szczególną atrakcją przyrodniczą okolic Dąbrówki Kościelnej jest rezerwat Modrzewi Klasztornych, gdzie na powierzchni 6 ha rośnie najstarszy w Wielkopolsce las modrzewiowo - sosnowy. Został on utworzony w 1962 roku i nazwę swą zawdzięcza klasztorowi cystersów w Wągrowcu, do którego przed rozbiorami należały okoliczne lasy.

Piękna okolic Dąbrówki Kościelnej doświadczamy w czasie licznych wędrówek. Urocze leśne dróżki i dukty zachęcają do licznych wędrówek i wycieczek rowerowych. W lasach dąbrowieckich można spotkać jelenie, daniele, sarny, dziki, zające lisy, borsuki, kuny, wydry, bobry, a nawet od czasu do czasu wędrujące łosie. Z występujących ptaków chronionych należy wymienić kruka, bociana czarnego, żurawia. Spośród ptaków drapieżnych można spotkać bielika, orlika, rybołowa. Ciekawym elementem krajobrazowym są liczne stawy hodowlane. Ich geometryczne kształty odcinają się zdecydowanie od jednolitej, zielonej ściany lasu.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21424129

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno